Profil działalności naukowej

 • Badanie wyładowań atmosferycznych (rejestracje pola elektrycznego i magnetycznego naturalnych wyładowań atmosferycznych oraz rejestracje rozwoju kanału piorunowego szybką kamerą wideo).
 • Badania poligonowe efektywności systemów ochrony odgromowej.
 • Modelowanie matematyczne i badania komputerowe piorunowego impulsu elektromagnetycznego (LEMP) i przepięć atmosferycznych w układach elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Badania odporności awioniki na zaburzenia elektromagnetyczne pochodzenia atmosferycznego (możliwość weryfikacji wymagań zgodnie z normą DO-160).
 • Doskonalenie metod obliczeniowych w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Badania pól elektrycznych niejednorodnych układów elektroizolacyjnych o złożonych kształtach elektrod oraz pól cieplnych kabli dużej mocy z uwzględnieniem niejednorodności i nieliniowości środowiska.
 • Projektowanie oraz sterowanie wielofazowymi generatorami typu SPMSM i IPMSM do zastosowań w elektrowniach wiatrowych – porównanie z generatorami typu IM i DFIG.
 • Modelowanie i symulacja turbin wiatrowych o osi poziomej i pionowej do współpracy z generatorami wolnoobrotowymi w elektrowniach wiatrowych.
 • Analiza subsynchronicznych rezonansów w sieciach energetycznych, jak też we współpracujących z nimi zespołach turbina wiatrowa – generator.
 • Analiza układów energoelektronicznych kondycjonowania energii elektrycznej.
 • Organizacja współpracy elektrowni wiatrowych z sieciami energetycznymi, w tym sterowanie optymalne falowników.
 • Badania inteligentnych sieci typu Smart Grid.
 • Analiza możliwości poprawy wydajności systemu przesyłu energii poprzez budowę lokalnych źródeł wytwarzania i magazynowania energii oraz wdrożenie efektywnego systemu zarządzania jej dystrybucją.
 • Badania hybrydowych systemów wytwarzania energii opartych o panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe.
 • Synteza stochastycznych systemów automatycznego sterowania na podstawie funkcji ryzyka.
 • Metody modelowania obiektów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 • Badanie wpływu współczynników kryterialnych na jakość modeli złożonych.
 • Komputerowe generowanie obiektów kombinatorycznych.
 • Komputerowa implementacja i badania wybranych algorytmów grafowych.
 • Budowa symulatorów cyfrowych układów elektrycznych i elektronicznych.
 • Wielowariantowa analiza złożonych układów analogowych.

 

Powrót do góry strony

Baza naukowo-badawcza

Poligon badawczy systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej

Naturalnym i najbardziej powszechnym źródłem zaburzeń impulsowych dużej mocy są bezpośrednie wyładowania piorunowe do urządzeń elektrycznych sieci zasilającej i do urządzenia piorunochronnego obiektu budowlanego, jak również wyładowania piorunowe pobliskie generujące impulsowe pole elektromagnetyczne LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse). Straty spowodowane przepięciami atmosferycznymi są związane nie tylko z bezpośrednimi kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń, ale również z brakiem ciągłości świadczenia usług oraz przestojami w procesie produkcji. Ocenia się, że trwająca kilka dni awaria elektronicznych systemów przetwarzania i gromadzenia danych jest równoznaczna z zaprzestaniem funkcjonowania takich firm jak banki, centrale handlowe oraz zautomatyzowane zakłady przemysłowe. Awarie systemów informatycznych obsługujących instytucje państwowe, szpitale, urządzenia nuklearne, czy też fabryki środków chemicznych mogą wiązać się także z zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego. Istotnym zagadnieniem jest również ochrona przeciwprzepięciowa czułych urządzeń elektronicznych w budynkach mieszkalnych. Straty materialne wynikłe z bezpośrednich i pośrednich przepięć atmosferycznych mogą dochodzić w gospodarstwach domowych nawet do kilkuset tysięcy złotych. Dlatego też badanie badania eksperymentalne narażeń impulsowych dużej mocy prowadzone na terenie nowowybudowanego poligonu w miejscowości Huta Poręby w powiecie brzozowskim o łącznej powierzchni 5 hektarów, należącego do Politechniki Rzeszowskiej, który wyposażono w testową linię napowietrzną o długości około 500 m, transformator SN/nn, linię kablową o długości 50 m oraz pełnowymiarowy model fizyczny obiektu budowlanego z instalacją elektryczną jest dzisiaj bardzo aktualnym zagadnieniem. Podjęcie tych badań w Politechnice Rzeszowskiej jest uzasadnione posiadaną, jedyną tego rodzaju w kraju, bazą badawczą oraz zespołem pracowników mających przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne zdobyte w Międzynarodowym Centrum Badań Wyładowań Atmosferycznych w Camp Blanding na Florydzie.

 

Laboratorium Przepięciowych Badań Awioniki

Laboratorium Przepięciowych Badań Awioniki jest pierwszym tego typu w Polsce oraz pierwszym w Europie - działającym na  uczelni - laboratorium przeznaczonym, nie tylko do kompleksowego testowania wytrzymałości systemów awioniki na zaburzenia elektromagnetyczne indukowane w czasie burzy piorunowej, ale również do badań o szerszym, różnokierunkowym charakterze, obejmujących eksperymentalną i teoretyczną działalność w zakresie analizy mechanizmów przepięć atmosferycznych.

 

Wizyta w laboratorium podczas seminarium EMC, kwiecień 2017 r.

 

Badania wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej posiadają wyraźnie interdyscyplinarny charakter, łącząc w sobie zagadnienia typowe dla elektrotechniki oraz geofizyki, a w szczególności dynamiki atmosfery. Interdyscyplinarność planowanych badań potwierdza również profil ośrodków, z którymi prowadzona jest współpraca (m.in. Wydział Fizyki i Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu w Monachium, Instytut Geofizyki PAN, Międzynarodowe Centrum Badań Wyładowań Atmosferycznych w Camp Blanding na Florydzie).

 

Lokalizacja laboratorium:

Budynek V, pom. 011

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów,

Tel.: +48 17 743 2444

Mail: kfilik@prz.edu.pl

FOLDER INFORMACYJNY

  

 

System rejestracji wyładowań atmosferycznych 

Postępujący rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz technologii mobilnych wymaga wprowadzania zaawansowanych rozwiązań technicznych w zakresie ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej. Szczególnie istotnym aspektem jest niezawodność oraz wygodny dostęp użytkowników do ww. systemów. Niestety z uwagi na nieprzewidywalność oraz zmienność parametrów zjawisk piorunowych dostęp ten jest niejednokrotnie zakłócony lub całkowicie przerwany. Wzrastająca z roku na rok aktywność burzowa pozwala przypuszczać, iż będzie następował ciągły wzrost ryzyka narażenia impulsami elektromagnetycznymi pochodzenia naturalnego, generowanymi przez wyładowania atmosferyczne. 

W skład systemu wchodzi zestaw anten pola elektrycznego wolnozmiennego (do 10 Hz) oraz szybkozmiennego (do 3 MHz), a także szybka kamera wideo oraz wysokiej klasy aparat fotograficzny. Kamera Photron SA5 umożliwia rejestrację obrazu z rozdzielczością do 7000 fps w jakości HD oraz do 1 miliona fps w niższej rozdzielczości. Aparat Nikon D7100 zapewnia precyzyjne określenie parametrów geometrycznych kanału piorunowego. Cały system jest zsynchronizowany zewnętrznym odbiornikiem GPS. Umożliwia to bieżącą weryfikację zebranych danych z innymi systemami lokalizacji wyładowań. Zapewniony jest również dostęp do bazy najbardziej rozbudowanego systemu lokalizacji wyładowań w Europie – LINET. System działający w KEiPI jest jedynym w kraju oraz jednym z niewielu na świecie umożliwiającym równoczesną rejestrację piorunowego pola elektrycznego oraz obrazu. Należy zwrócić uwagę na znaczący stopień zautomatyzowania, obejmujący samoczynne włączenie w przypadku zbliżającej się burzy, oraz wyłączenie, gdy wykryty zostanie brak aktywności piorunowej. Dodatkowo generowany jest raport burzowy obejmujący najistotniejsze parametry wyładowań. Informacja jest przesyłana automatycznie drogą mailową do wybranych użytkowników.

Badania obejmują pomiar oraz analizę wolno- i szybkozmiennych zaburzeń pola elektrycznego. Szczegółowa analiza obejmuje określanie parametrów w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Na bazie przebiegów pola elektrycznego wyznaczane są widma spektralnej gęstości mocy. Umożliwia to bardziej jednoznaczną identyfikację poszczególnych składowych wyładowania niż w przypadku bezpośredniej analizy przebiegów czasowych. Nagrania wideo umożliwiają skorelowanie cech wyładowania z fazą rozwoju kanału piorunowego. W tym celu prowadzona jest zaawansowana analiza z wykorzystaniem pakietu Matlaba.   

 

Laboratorium stanów dynamicznych układów elektromaszynowych i energoelektroniki

W Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki funkcjonuje laboratorium pomiarowe, które jest wykorzystywane przez pracowników Katedry do prowadzenia eksperymentalnej weryfikacji wyników modelowania matematycznego układów elektrycznych i symulacji komputerowych ich stanów dynamicznych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny oscyloskop 12 bitowy Gould Classic 6100. W oscyloskop wbudowany jest długi rekord szybkiej pamięci, co pozwala na dokonywanie pomiarów nawet długotrwałych stanów dynamicznych. Oscyloskop daje możliwość pomiaru stanu dynamicznego z częstotliwością próbkowania do 2M słów (12-bitowych) na sekundę. Oscyloskop wyposażony jest w opcję True Trace pozwalającą obserwować na jego ekranie nawet bardzo skomplikowane oscylogramy. Dodatkową zaletą jest możliwość obserwacji widma badanego sygnału (wbudowane FFT). Bardzo użyteczne jest także doposażenie oscyloskopu w definiowane przez użytkownika dodatkowe działania na sygnałach pomiarowych i wyświetlanie ich wyników w czasie rzeczywistym na ekranie oscyloskopu.

W pracowni pomiarowej dostępne jest napięcie trójfazowe, a dzięki zastosowaniu trójfazowych autotransformatorów można zasilać badane układy napięciem regulowanym. Podczas pomiarów korzystać można z przekładników prądowych i napięciowych separujących obwód pomiarowy od badanego obiektu. Laboratorium wyposażone jest także w komputer przyłączony do sieci zakładowej. Zamontowana jest w nim szybka 16 kanałowa karta pomiarowa. Bogate oprogramowanie stworzone przez pracowników Katedry pozwala na łatwą obróbkę danych uzyskanych z pomiarów oraz, dzięki przyłączeniu komputera do sieci zakładowej, akwizycję tych danych. W laboratorium prowadzone są badania układów przekształtników, optymalizowanych pod względem ich oddziaływania na sieć energetyczną. Przeprowadzane w pracowni pomiary pozwalają zweryfikować koncepcje rozwiązań układowych w stanach statycznych i dynamicznych, określić wpływ parametrów obwodów magnetycznych przekształtników na ich pracę. Pomiary przeprowadzane na modelach laboratoryjnych służą do weryfikacji modeli symulacyjnych. Przeprowadzane są pomiary układów prostowników wielopulsowych (12- i 18-pulsowych) w tym układów z aktywną redukcją harmonicznych. W pracowni prowadzi się także badania prostowników przy różnych typach obciążenia: R, RL, RLC.

 

Sieć komputerowa

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki dysponuje własną siecią komputerową. Tworzą ją trzy dydaktyczne laboratoria komputerowe oraz komputery do prac naukowo-badwczych pracowników Katedry. Sieć ta połączona jest z siecią uczelnianą. Komputery umieszczone w laboratoriach są stale modernizowane, co pozwala korzystać z nowoczesnego oprogramowania. W laboratoriach dydaktycznych prowadzone są między innymi zajęcia dydaktyczne z "wstępu do informatyki", "programowania komputerów", "matematyki dyskretnej", "metod obliczeniowych", "obwodów elektrycznych" i "sygnałów elektrycznych". Dzięki przyjętej strukturze sieci zarówno studenci jak i pracownicy mają dostęp do swoich zasobów niezależnie od tego, w którym laboratorium pracują. Zastosowane mechanizmy sieciowe pozwalają na swobodną pracę z oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze we wszystkich laboratoriach. W laboratoriach dostępne są między innymi programy: Mathcad, Matlab, Pspice, Borlad Pascal, Borland C, Delphi, Fortran, programy pakietu Microsoft Office, Tex. Opracowane przez pracowników Katedry mechanizmy automatycznego odtwarzania oprogramowania na komputerach znajdujących się w laboratoriach pozwalają na ich ciągłą, bezawaryjną pracę. Połączenie z Uczelnianą Siecią Komputerową daje studentom dodatkowo możliwość korzystania z zasobów udostępnianych przez Katedrę także w laboratoriach komputerowych innych katedr i zakładów. Serwer Katedry oprócz udostępniania oprogramowania potrzebnego do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz domowych zasobów dyskowych (każdy student dysponuje 200MB domowego katalogu) pełni rolę swoistej tablicy ogłoszeń. Uczestniczy w procesie dydaktycznym poprzez przekazywanie studentom w formie elektronicznej dokumentów tworzonych przez pracowników Katedry dla potrzeb zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych lub projektowych. Serwer ma zainstalowaną usługę FTP. Dzięki temu studenci mogą, przeglądać zarówno swoje zasoby jak i dokumenty pozostawione dla nich przez pracowników, także w domach przez sieć Internet. Serwer pracuje w trybie ciągłym. Komputery w laboratoriach udostępniają Internet. Wykorzystywane jest to w procesie dydaktycznym. Studenci, którzy posiadają konto w sieci komputerowej Katedry mogą w wyznaczonych godzinach korzystać z komputerów także poza zajęciami zorganizowanymi. Konta studenckie zakładane są automatycznie na początku semestru na podstawie list z dziekanatu. Konta uzyskują wszyscy studenci, którzy odbywają zajęcia w laboratoriach Katedry. Dzięki temu, że serwer znajduje się w tej samej strukturze NDS, co serwer biblioteczny Politechniki Rzeszowskiej z każdego komputera można przeglądać zasoby biblioteki głównej.

 

Powrót do góry strony

Tematy działalności naukowej

 • Badania poligonowe narażeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia impulsowe dużej mocy - NCN Grant 2011/2014
 • Modelowanie matematyczne i fizyczne wybrane układów technicznych i ich ochrony - DS 2012/2013.
Powrót do góry strony

Współpraca z placówkami naukowymi

 1. International Center for Lightning Research and Testing (ICLRT), University of Florida, Gainesville (USA) – współpraca związana z zagadnieniami modelowania matematycznego i fizycznego wyładowań atmosferycznych oraz ich oddziaływania na urządzenia techniczne i obiekty budowlane.
 2. Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Warszawskiej - współpraca związana z eksperymentalnymi i komputerowymi badaniami efektywności tłumienia piorunowego impulsu elektromagnetycznego przez wieloprzestrzenne ekrany ażurowe utworzone z elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz z utrzymaniem i rozwojem w Polsce ogólnoeuropejskiego systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych LINET.
 3. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechniki Białostockiej - współpraca dotycząca wykorzystania oprogramowania CDEGS do analizy wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań w złożonych strukturach przewodzących, współpraca w ramach cyklicznej konferencji międzynarodowej EMD oraz prac prowadzonych przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej.
 4. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - współpraca związana z opracowaniem nowych algorytmów dyskryminacji wyładowań atmosferycznych w oparciu o widmo dynamiczne pola elektrycznego oraz współpraca w zakresie systemów rejestracji wyładowań piorunowych.
 5. European EMTP-ATP User Group (EEUG), Lahmeyer International GmbH we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) - członkowstwo EEUG, wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji i rozwoju oprogramowania EMTP-ATP.
 6. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Monachium (Niemcy) - utrzymanie i rozwój rzeszowskiego punktu referencyjnego ogólnoeuropejskiego systemu lokalizacji wyładowań atmosferycznych LINET.
 7. Wydział Elektryczny Uniwersytetu w Dortmundzie (Niemcy) - wspólne prace i publikacje, współorganizacja Seminariów Maszyn Elektrycznych w Rzeszowie.
 8. Odessa National Polytechnic University 
 9. Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH w Krakowie - współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna w zakresie metod numerycznych elektrotechniki, w tym szczególnie modelowania i metod analizy przepięć w układach elektrycznych i wyznaczania rozkładów pól elektrycznych w układach elektroizolacyjnych, wspólne publikacje, referaty na konferencjach i sympozjach, wspólne skrypty.
 10. Katedra Maszyn Elektrycznych AGH w Krakowie - współpraca naukowo-badawcza w zakresie modelowania matematycznego i diagnostyki maszyn elektrycznych, wspólne publikacje, referaty na konferencjach i sympozjach.
 11. Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej - współpraca związana z metodyką i algorytmami modelowania obiektów złożonych (obiekty matematyczne i przemysłowe) z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 12. Akademickie Centrum Obliczeniowe CYFRONET, Kraków - współpraca naukowo-badawcza w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy obliczeniowej CONVEX w modelowaniu matematycznym i symulacji stanów dynamicznych w układach elektrycznych oraz w obliczeniach dynamiki maszyn elektrycznych i w obliczeniach współczynników indukcyjności autotransformatorów metodami FEM.

 

Powrót do góry strony

Publikacje naukowe

  

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 


WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2016

 

  

nwpei.prz.rzeszow.pl/~mkorzen/wykaz_dorobku_2016.htm

 


WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2015


1. Drałus G.: The learning problems of global neural models of dynamic complex systems [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg s.9-31, Rzeszów, 2015.

2. Drałus G.: Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34 (2/2015), s.223-241, 2015.

3. Drałus G.: Sieci neuronowe w modelowaniu procesów przemysłowych, VI Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", Kiry, 11.06.2015 - 14.06.2015.

4. Drałus G.: Study the Quality of Global Neural Model with Regard to the Local Models of Dynamic Complex System, SPRINGER - VERLAG, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, t.324, s.35-61, 2015.

5. Gamracki M.: Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.187-200, 2015.

6. Gamracki M.: Propagation of a lightning electromagnetic disturbance over the lossy ground, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.3, t.61, s.60-63, 2015.

7. Gamracki M.: System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11, t.91, s.21-24, 2015.

8. Gamracki M.: System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, IX Międzynarodowe Sympozjum "Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice", Łódź, 15.10.2015 - 16.10.2015.

9. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.,, Humer M.: The gearless, grid-connected, 6-phase asymmetric wind turbine generator system, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, z.3, t.64, s.391-403, 2015.

10. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.: Thermal Coupling Analysis of the Permanent Magnet Synchronous Generator, SPRINGER - VERLAG, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, t.324, s.135-147, 2015.

11. Gołębiowski M., Gołębiowski L.: Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

12. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.171-185, 2015.

13. Karnas G., Masłowski G., Barański P., Sobolewski K.: The time and time-frequency domain analysis of lightning electric field signatures obtained in the TLF-MF frequency range and collected during summer thunderstorms in the Subcarpathian region of Poland in 2014, XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2015, Białystok, 09.09.2015 - 11.09.2015.

14. Karnas G.: Time synchronization of electric field measurement and high-speed video registration at the lightning observation station in Rzeszow, Poland, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11, t.91, s.235-238, 2015.

15. Marushchak Y., Kopchak B.: Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.213-222, 2015.

16. Marushchak Y.: Software standard form distribution of the roots of the characteristic equation in the synthesis electromechanical systems by parametric optimization, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, z.19 (95), s.33-36, 2015.

17. Masłowski G., Rakov V., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K.: Current Impulses in the Lightning Protection System of a Test House in Poland, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, z.3, t.57, s.425-433, 2015.

18. Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Karpiński L.: Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, ELSEVIER SCIENCE SA, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, s.1-6, 2015.

19. Masłowski G., Ziemba R.: Modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building, XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2015, Białystok, 09.09.2015 - 11.09.2015.

20. Masłowski G., Karnas G.: Rejestracja i analiza piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24.06.2015 - 26.06.2015.

21. Masłowski G.: Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.44, s.43-48, 2015.

22. Mazur D., Maciąg P., Kielan P.: Building a wireless sensor network with use of RFM 12 modules - data exchange between nodes, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.9, t.61, s.438-442, 2015.

23. Mazur D., Maciąg P.: Current adjuster for frequency converter, XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Kołobrzeg, 7.06.2015 - 10.06.2015.

24. Mazur D., Strzałka D., Paszkiewicz A., Bolanowski M.: Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2015.

25. Mazur D., Szczepański A., Rudy M.: The natural frequency analysis of a wind turbine with vertical axes, PUBLISHING HOUSE PAK, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING, z.12/2015, t.61, s.535-537, 2015.

26. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.1-164, 2015.

27. Szczepański A.: Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

28. Trojnar M.: Analiza linii długich w programie Multisim, 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 20.05.2015 - 23.05.2015.

29. Trojnar M.: Analiza stanów nieustalonych w wybranych programach komputerowych, 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 20.05.2015 - 23.05.2015.

30. Trojnar M.: Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(3/2015), s.59-69, 2015.

31. Trojnar M.: Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(4/2015), s.15-27, 2015.

32. Ziemba R., Masłowski G., Karpiński L., Wyderka S., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: : Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.157-170, 2015.

33. Humer M., Gołębiowski M.: Monitoring und Diagnosesysteme in Kraftwerken - Überblick, 8. Essener Tagung Turbogeneratoren in Kraftwerken: Technik - Instandhaltung - Schäden, Essen, 18.02.2015 - 19.02.2015.

34. Buczek K., Masłowski G., Strzałka D.: 50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, z.4, t.64, s.679-689, 2015.

35. Tybura M., Szczepański A.: Touch screen based user identification, PUBLISHING HOUSE PAK, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING, z.12/2015, t.61, s.565-567, 2015.

36. Schmuelling C., Kreischer C., Gołębiowski M.: Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, KATOWICE, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3(107), s.89-93, 2015.

37. Schmuelling C., Kreischer C., Gołębiowski M.: Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, KATOWICE, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3(107), s.81-87, 2015.

38. Szczygieł M., Kielan P., Mazur D.: Inteligentny system wykrywania zaburzeń oddechu – założenia koncepcyjne systemu eksperckiego, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

39. Kielan P., Szklarz A., Mazur D.: The study of the possibilities for using a PLC controller in HiL configuration, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

40. Kluska J., Świder K., Kubaszek A., Posiewała W., Mazur M.: e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2015.

41. Mitrofanov K., Krauz V., Grabovski E., Myalton V., Vinogradov V., Paduch M., Scholz M., Karpiński L.: Study of the Interrelation between the Electrotechnical Parameters of the Plasma Focus Discharge Circuit and the Plasma Compression Dynamics on the PF-3 and PF-1000 Facilities, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL, PLASMA PHYSICS REPORTS, z.5, t.41, s.779–798, 2015.

 

 
WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2014


1. Drałus G.: Study the quality of dynamic global model of chemical complex system [w:] Computing in Science and Technology, Monographs in Applied Informatics, (pod red.) Michał Kruk, s.11-37, Warszawa, 2014.

2. Drałus G.: The learning problems of global neural models of dynamic complex systems, Konferencja: V Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Wetlina - Smerek, 29.05-1.06.2014r.

3. Filik K., Karnas G., Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R.: Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.144-148, 2014.

4. Filik K.: Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych nanarażenia LEMP, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.10/2014, s.60-63, 2014.

5. Gamracki M.: Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.7/2014, s.171-174, 2014.

6. Gołębiowski L., Kulig S., Mazur D.: A CONVERTER SYSTEM FOR GRID-CONNECTED 6-PHASE ASYMMETRIC WIND TURBINE GENERATOR, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

7. Gołębiowski M.: CONTROL OF THE 6-PHASE ASYMMETRIC INSET-TYPE SMPMSM GENERATOR, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

8. Gołębiowski M., Steins H.: REDUCTION OF THE TORSIONAL VIBRATIONS IN TURBOGENERATORS BY MEANS OF THE SLIDING CLUTCH, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

9. Gołębiowski M.: SYMULACJA WSPÓŁPRACY ZESPOŁU TURBINA WIATROWA - GENERATOR WOLNOOBROTOWY Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r.

10. Gołębiowski M.: UKŁAD TURBINA WIATROWA-6 FAZOWY GENERATOR WOLNOOBROTOWY ASYMETRYCZNY I JEGO WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE: ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3/2014, s.247-252, 2014.

11. Karnas G., Barański P., Masłowski G., Sobolewski K.: Analiza sygnatur pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w rejonie Bieszczad na podstawie kompleksowych pomiarów impulsów fali elektromagnetycznej w paśmie częstotliwości od 0 do 3 MHz wykonanych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.39/2014, s.55-59, 2014.

12. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.123-126, 2014.

13. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G..: Analysis of lightning current distribution in lightning protectionsystem and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.2/2014, s.174-178, 2014.

14. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Pierwsze rejestracje pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w paśmie częstotliwości LF otrzymane z nowej stacji detekcyjnej w Rzeszowie, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r., s.89-98, 2014.

15. Karnas G., Masłowski G.: Preliminary measurements and analysis of lightning electricfield recorded at the observation station in the South-east partof Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.4/201, s.97-99, 2014.

16. Marushchak Y., Kopczak B.: Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems,MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, t.15(91), s.57-60, 2014.

17. Marushchak Y., Kopczak B.: Ułamkowe standardowe formy stosowane do syntezy systemów elektromechanicznych, XXI Międzynarodowa naukowo techniczna konferencja „Problems of Automated Electric Drive. Theory and practice” 15-20 September 2014, Odessa, Ukraine, 2014.

18. Masłowski G., Wyderka S., Karpiński L., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.39/2014, s.41-45, 2014.

19. Masłowski G., Karpiński L., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: Badania poligonowe rozpływu składowej długotrwałej prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r., s.78-88, 2014.

20. Masłowski G., Rakov V., Ziemba R.: Experimental Investigation and Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System, Konferencja: XXXIth URSI GASS, General Assembly and Scientific Symposium, Beijing, China, 16-23 Aug. 2014, s.978-1-4673-5225-3/14/$31.00©2014, IEEE, 2014.

21. Masłowski G., Barański P., Karnas G.: Spectral Characteristics of the Electric Field Related to thePreliminary Breakdown Stage of Cloud-to-GroundLightning Flashes, Konferencja: XV International Conference on Atmospheric Electricity ICAE 2014,15-20 June 2014, Norman, Oklahoma, USA, s.1-11, 2014.

22. Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Karpiński L.: Surge current distribution in the lightning protection system of a test house equppied in electrical and electronic appliances, Konferencja: 32nd International Conference on Lightning Protection (ICLP 2014), Crowne Plaza Shanghai, Oct. 13-17, 2014, Shanghai, China, s.238-241, 2014.

23. Mazur D., Mazur M.: Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-291, 2014.

24. Mazur D.: Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, s.221-224, 2014.

25. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i Sygnały cz.2. Laboratorium komputerowe, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-201, 2014.

26. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i Sygnały Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-164, 2014.

27. Ziemba R., Masłowski G.: MODELING OF SURGE CURRENTS IN LIGHTNING PROTECTION SYSTEM USING ATP-EMTP, Konferencja: ICHVE 2014 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Poznań, 8-11 September 2014 r., 2014.

28. Ziemba R.: Modelowanie uziemieńw gruncie niejednorodnym, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.115-118, 2014.

29. Ziemba R.: Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych - wybrane zagadnienia, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r.

30. Kulig S., Gołębiowski L., Mazur D.: ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.4/2014, s.83-88, 2014.

31. Kulig S., Gołębiowski L., Mazur D.: ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r., 2014.

32. Szczerba Z., Mazur D.: Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014., t.90, s.175-178, 2014.

33. Mazur D.: Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, 2014.

34. Korkosz M., Mazur D., Goryca Z., Rossa R., Ziółek M.: Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r., 2014.

35. Goryca Z., Korkosz M., Mazur D., Rossa R., Ziółek M.: Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3, s.179-183, 2014.

36. Kluska J., Świder K., Kubaszek A., Posiewała W., Mazur M.: e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, 2014.

37. Bienkowska B., Prokopowicz R., Scholz M., Kaczmarczyk J., Igielski A., Karpiński L., Paducha M., Pytel K.: Neutron counter based on beryllium activation, AIP PUBLISHING, AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) CONFERENCE PROCEEDINGS, z.8/21/2014, Czarna, 27-30 września 2013, t.Vol. 1612, s.105-108, 2014.s.1-7, 2013.

 


WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2013


1. Bajorek J., Masłowski G., Ziemba R.: Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, z.8, t.39, s.1998-1994, 2013.

2. Dmytryshyn R.: Computational Problem of the Determinant Matrix Calculation, Konferencja: Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering CPEE-AMTEE 2013, s.VIII-1, 2013.

3. Dmytryshyn R.: Poriwniannia tocznosti obczisliennia determinanta matrici simbolnim ta cziselnim metodami, Konferencja: Computer Simulation and Software of Information Systems and Technology, May 30 - June 1, 2013, s.74, 2013.

4. Drałus G.: Study the quality of global neural model of chemical complex object [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.56-76, Rzeszów, 2013.

5. Drałus G.: Study the quality of dynamic global model of chemical system, Konferencja: IV Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Kościelisko 6-9 czerwca 2013.

6. Drałus G.: Study the quality of global neural model with regard to the local models of dynamic complex system, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-29, 2013.

7. Drałus G., Masłowski G.: Sygnały i systemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-139, 2013.

8. Drałus G., Szczepański A.: Wstęp do programowania, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-181, 2013.

9. Filik K., Karnas G., Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R.: Badania przepięć atmosferycznych z wykorzystaniem generatorów dedykowanych dla systemów awioniki, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-8, 2013.

10. Gamracki M.: Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektro-magnetycznego nad stratną ziemią, Konferencja: VIII Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, Łódź 17-18.10.2013r., s.36-39, 2013.

11. Gamracki M.: Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-13, 2013.

12. Gamracki M.: Technologia informacyjna, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-68, 2013.

13. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.: Inverters operation in rigid and antonomous grid, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, z.4/2013, t.32, s.1345-1357, 2013.

14. Gołębiowski M., Mazur D.: Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, s.1070-1072, 2013.

15. Gołębiowski M., Kreischer C.: Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11/2013, s.317-21, 2013.

16. Gołębiowski M., Mazur D.: Trójstanowy model Markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1073-1075, 2013.

17. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

18. Karnas G., Masłowski G., Barański P., Berliński J., Pankanin G.: Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.6/2013, s.217-220, 2013.

19. Karpiński L., Paduch M., Zielinska E., Kubes P., Klir D., Kravarik J., Rezac K., Cikhardt J., Kortanek J., Scholz M.: Influence of the external magnetic field on pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge, IOP PUBLISHING LTD, PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, z.11/2013, t.55, s.1-8, 2013.

20. Marushchak Y., Kusznir A.: Eksperimientalni doslidżienia dwomasowih sistiem modalnogo rieguliuwania z nuliami w pieriedawalnih funkciah obiekta, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, TRANSACTIONS OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE, t.36/2013, s.84-85, 2013.

21. Mazur D.: Analiza termiczna generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego przeznaczonego do małych przydomowych elektrowni wiatrowych, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12/2013, s.41-41, 2013.

22. Mazur D.: Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-10, 2013.

23. Mazur D.: Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-376, 2013.

24. Mazur D.: Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-151, 2013.

25. Mazur D.: The CFD analysis of the vertical Darrieus wind turbine, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8/2013, s.77-82, 2013.

26. Mazur D.: Thermal analysis of the permanent magnet synchronous generator with the use of Ansys Fluent, IEEE, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRODYNAMIC AND MECHATRONIC SYSTEM, s.75-76, 2013.

27. Mazur D.: Wyznaczanie obciążeń wirnika turbiny Darrieusa z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.10/2013, s.293-297, 2013.

28. Szczepański A.: Heterogeneity Modeling Inside a Homogeneous Soil for Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

29. Trojnar M.: Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1112-1115, 2013.

30. Trojnar M.: Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-4, 2013.

31. Trojnar M.: Obwody i Sygnały, cz. 1, Zbiór zadań, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-170, 2013.

32. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

33. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 2. Programy i przykłady obliczeń, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1120-1123, 2013.

34. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 1. Metody badania zjawisk fizycznych, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1116-1119, 2013.

35. Ziemba R.: Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-4, 2013.

36. Gołębiowski L.: Tytuł naukowy profesora, 2013.

37. Kreischer C., Gołębiowski M.: Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-7, 2013.

38. Szczerba Z., Mazur D.: Badanie i symulacja turbiny wiatrowej o osi pionowej, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, 2013.

39. Trzepieciński T., Żyłka Ł., Mazur D.: An integrated neural and genetic-based approach for modelling anisotropic phenomena of friction in FEM simulation, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, 2013.

40. Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.: Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10, t.59, s.1140-1142, 2013.

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry strony