Oferta Katedry

 

Oferta usługowo-badawcza Katedry

 

Nazwa aparatury
(rodzaj usługi)
Możliwości badawcze
Osoby do kontaktu
 
 
 
Środowisko obliczeniowe CDEGS
Projektowanie systemów uziemień i urządzeń piorunochronnych. Kompleksowe obliczenia i badanie własności statycznych i dynamicznych uziemień. Wykonanie obliczeń symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych (EMC).
Analiza oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia na środowisko (w tym na sąsiadujące inne linie oraz rurociągi).
 
Robert Ziemba
Grzegorz Masłowski
(17) 865 13 30
 
 
Środowisko obliczeniowe EMTP-RV i EMTP/ATP
Projektowanie systemów elektroenergetycznych. Kompleksowe obliczenia układów elektrycznych i elektroenergetycznych w stanach przejściowych. Wykonanie badań symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej oraz koordynacji izolacji.
 
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
(17) 865 13 30
Udarowy miernik impedancji uziemień WG-407. Miernik MRU-200: pomiary rezystancji uziemień oraz impedancji uziemień przy różnych udarach, pomiary rezystywności gruntu.
 
Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień oraz impedancji uziemień słupów elektroenergetycznych i rozległych obiektów. Sondowanie geoelektryczne gruntu.
Robert Ziemba
Grzegorz Karnas
(17) 865 13 30
 
Doradztwo w zakresie ochrony odgromowej
Ekspertyzy w zakresie ochrony odgromowej zgodnej z normami serii PN-EN 62305
Grzegorz Masłowski
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
(17) 865 13 30
Mobilny miernik 3D pola elektromagnetycznego Maschek ESM-100 z funkcją archiwizacji wyników pomiarów
Pomiary i rejestracja natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
w zakresie od 16,7Hz do 400kHz występującego w pobliżu linii elektroenergetycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Mariusz Gamracki
Robert Ziemba
 (17) 865 12 98
Analizator widma typu Real Time RSA 5106 A 
i oscyloskop cyfrowy DPO 5204
Zaawansowana analiza czasowa i widmowa sygnałów niestacjonarnych.
Kamil Filik
(17) 743 24 44
(17) 865 12 98
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
Generatory mobilne:
Typ GUP 100 – 8/20
Typ GUP 80/10
 (udary krótkotrwałe)
Badanie odporności obiektów na udary prądowe:
typ 1 - przebieg oscylacyjny o amplitudzie prądu do 100 kA,
typ 2–przebieg aperiodyczny 8/20 µs o wartości szczytowej prądu do 60 kA,
typ 3–przebieg aperiodyczny 10/350 µs o wartości szczytowej prądu do 3 kA.
Robert Ziemba
(17) 865 13 30
Stanisław Wyderka
Generator mobilny
Typ GUP  – 10/100
(udar długotrwały)
 
Badanie odporności obiektów na piorunowy udar prądowy długotrwały o czasie trwania od 10 do 100ms i o amplitudzie prądu ~ 100 A
Robert Ziemba
(17) 865 13 30
Stanisław Wyderka
Generator napięciowy
Typ TGUN – 300
Badanie odporności obiektów na udar napięciowy 1,2/50 o amplitudzie do 300kV
Robert Ziemba
(17) 865 13 30
Stanisław Wyderka
 
Zestaw generatorów i wzmacniaczy (przebiegi sinusoidalne i dobrane arbitralnie)
Generacja przebiegów napięciowych o dowolnym kształcie w zakresie do ±60 V (prąd maksymalny do 10 A, pasmo 0-150 kHz).
Generacja przebiegów sinusoidalnych z możliwością modulacji (pasmo w zakresie 9kHz-1GHz).
Badania zaburzeń przewodzonych zgodne z normą IEC 61000-4-6
(pasmo 150kHz-230MHz).
Kamil Filik
(17) 743 24 44
(17) 865 12 98
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
 
Generatory lotnicze 1 (generator udarów pojedynczych)
Badania odporności awioniki na indukowane pojedyncze udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 125V-3200V (maksymalny prąd 6,4 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.
Kamil Filik
(17) 743 24 44
(17) 865 12 98
 
 
Generatory lotnicze 2 (generator udarów wielokrotnych)
Badania odporności awioniki na indukowane wielokrotne udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 75V-1600V (maksymalny prąd 2 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.
Kamil Filik
(17) 743 24 44
(17) 865 12 98
 
Generatory lotnicze 3 (generator „paczek” udarów szybkozmiennych )
Badania odporności awioniki na indukowane przebiegi typu burst. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 40V-3200V. Przebiegi udarowe typu: W2,W3.
Kamil Filik
(17) 743 24 44
(17) 865 12 98
 
Kolorowa, szybka kamera Photron SA5
Szybka rejestracja wideo oraz analiza zjawisk szybkozmiennych (do 7000 klatek na sekundę w rozdzielczości 1024px:1024px, do 1 miliona klatek na sekundę w mniejszej rozdzielczości, nagrania w kolorze).
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
Stanowisko pomiarowe do badań jakości energii elektrycznej
Badanie wpływu urządzeń elektrycznych/elektronicznych na sieć energetyczną, badanie układów przekształtnikowych pod względem jakości generowanego napięcia
Witold Posiewała
(17) 865 17 70
 
Środowiska obliczeniowe IES: Electro, Coulomb, Magneto, Faraday, Amperes.
 
www.integratedsoft.com
Numeryczne wyznaczanie pola elektromagnetycznego w układach liniowych i nieliniowych, o geometriach 2D/RS i 3D, z różnymi warunkami brzegowymi, metodami FEM i BEM. Symulacje jednorazowe i parametryczne, w dziedzinie czasu oraz w zakresie niskich częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych 
i napięciowych, z uwzględnieniem prądów wirowych i zjawiska naskórkowości. Obliczanie indukcyjności, pojemności, sił, strumieni, energii pól itp. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie
i symulacja urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.
Antoni Szczepański,
Mariusz Trojnar
(17) 865 12 98
 
Środowiska obliczeniowe PSpice, LTspice, Tina i inne.
 
Numeryczne i symboliczne analizy obwodów elektrycznych
i elektronicznych, liniowych i nieliniowych. Symulacje jednorazowe i parametryczne (np. w aspekcie wrażliwości, transmitancji),
w dziedzinie czasu, częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych
i napięciowych, przy zerowych lub niezerowych warunkach początkowych. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie i symulacja układów i urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.
Antoni Szczepański,
Mariusz Trojnar
(17) 865 12 98
trojnar@prz.edu.pl
(17) 865 12 94
 
Doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ekspertyzy w zakresie projektowania, pomiary i symulacje turbin wiatrowych, generatorów elektrycznych przeznaczonych do turbin wiatrowych, układów przekształtników energoelektronicznych oraz ich sterowania.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
(17) 8651431
 
Doradztwo w zakresie Smart Grid i Smart Metering
Ekspertyzy w zakresie sieci SmartGrid i sieci informatycznych oraz ich ochrony i bezpieczeństwa.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
(17) 8651431
 
Doradztwo w zakresie systemów informatycznych
dla przedsiębiorstw
Projektowanie systemów informatycznych. Dobór rozwiązań integracyjnych. Pomoc w procesach przed wdrożeniowych i wdrożeniowych.
Witold Posiewała
Grzegorz Drałus
(17) 865 17 70
 
 
Doradztwo w zakresie energoelektroniki
Ekspertyzy i projektowanie układów energoelektronicznych, w tym: przekształtników wielopulsowych niesterowanych, przekształtników
o obniżonej zawartości wyższych harmonicznych w prądach sieci, przekształtników wielopoziomowych, przekształtników o liczbie faz większej niż trzy.
Ekspertyzy z zakresu transformatorów i autotransformatorów w tym wielofazowych.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
(17) 8651431
 
Doradztwo w zakresie maszyn elektrycznych i ich sterowania
Ekspertyzy i projektowanie maszyn indukcyjnych, synchronicznych
z magnesami stałymi oraz maszyn reluktancyjnych, maszyn wielofazowych przy trzech i większej ilości faz. Obliczenia konstrukcyjne i obwodowo polowe maszyn elektrycznych w tym: analizy elektromagnetyczne, wytrzymałościowe i termiczne.
Projektowanie algorytmów sterowania maszyn elektrycznych oraz przekształtników. Np. sterowanie optymalne, szybkie sterowanie przy wykorzystaniu charakterystyk, DTC, FOC itd.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
(17) 8651431
 
 
 
     
     

 

Powrót do góry strony